Ý× é×DÜìÊlÛq


 

.p×p× gDÆ êqÞp×C Ðe× ,ÚCpèN ok P¡èGëkoC ÙWÜJ Þ PwìF ,Ý× lÎßN 1302

íëCk pwJ)0 éÎÞlÎClW× êDÂA ,Ý× lV qC Þ lÛkßF éKv oCkpv Þ ÌÜV pëqÞ ÚDh D¨o ÖolJ

.lÛkpÆ êoDËOvCßh Co íÛDØìÏv pì×C ÚCoßN éÇÏ× ÙÛDh ,ÖokD× ,(æDz ÝëlÎCp¤DÛ Mp©eìϵC

.lÛkpÆ ClV Ùç qC ,ívDìv ÐñDw× p¬DiF Co ÖokD× Þ olJ ,Ý× lÎßN qC xJ íçDNßÆ Ml×

 

æDz D¨o Mp©eìϵC ÖolJ

éÎÞlÎClW× ,ÖokD× ÉorF olJ

 

.lÛlìvo íçDzkDJ ÖDÃ× éF ÖolJ 1304

 

 

 

.ÙÜÇì× íÊlÛq ÖokD× DF ÚDÜaØç íÎÞ ÖÞpì× gDÆ ÚDOwFk éF ÙÛCokCpF pËëk æCpØèF Ý× 1307

 

Rosey æqÞo éwvß× ok Ðì¥eN êCpF xìñßv ÖqDµ ÖokCpF æCpØç éF ,íËÎDv ækqDë ok 1313

.Ùëß¡F ÄeÏ× D¨pìϵ oßKçDz Þ lè·ìÎÞ Mp©dÓCÞ ÙÛCokCpF éF DN Ùëß¡ì×

 

éF éÆ êoDGhC p¬DiF ,æDz D¨o Mp©eìϵC ÖolJ .kßF ÍDvÞk DèÜN ,éwvß× ÝëC ok D× P×DÂC 1315

éF ÚCpëC ok Co MÔì¥eN é×CkC Þ ÙëkpÊqDF ÚCpëC éF D× éÆ lÛkCk fìVpN ,kßF ælìvo ÚD¡ëC

.ÙìÛDvpF ÖDWÛC

.ÚCpèN ÖD²Û évol× ok ÖDÛ PGR

 

.kpìËì× oCp ÝìÿO× qÞDWN koß× íÏÏØÎC ÝìF ÝìÛCß ÖDØN ½Ôh pF Þ éÛCkpØÛCßVDÛ ÚCpëC 1320

.Ùëß¡ì× ÚD迤C ÖqDµ ,ÖokD× Þ DçpçCßh Þ DçokCpF Þ éëqß¾ Mp©dÓCÞ DF

ÖqDµ íÜì×q æCo qC Þ lÛß¡ì× D×p¾ Àëp¡N ÚD迤C éF PÜ®Ïv qC êpìÊ æoDÜÆ qC xJ ÖolJ

.Ùëß¡ì× ÚCpëC ÅDh ÅpN êCpF oßJDz olÜF

ÚDØëCpF D× íçDÊA ÚÞlF éÆ) l¥Ã× ,D×C ÙìO¾Dì× æCpF íFßÜV êDÇëp×A l¥Â éF íO¡Æ DF

.kßF lçCßh xëoß× æpërV ( lÛC éO¾pÊ ÙìØ¥N

 

.Ùëß¡ì× (íFßÜV êDÃëp¾C)ÉoßGwÛDçÞs ÖqDµ Þ Ùìçlì× ÚDÇ× pìì»N ÖolJ Mp©eìϵC æCpØèF 1321

 

.lÜOvßìJ PëlFC éF æDz D¨o Mp©eìϵC 1323

.Ùëlz (p¥×) æpçDÂ ÖqDµ ÙvCp× ok PÆpz êCpF

.æpçD ok ÖolJ Mp©eìϵC ÚkoCnÊ PÛD×C éF Þ íØvo ÙvCp× ÖDWÛC

.ÙìÜÇì× P×DÂC æD× év Þ lÜëDì× æpçD éF Ý× ídÞo ÍDd kßGèF Þ ÝìÇwN êCpF ÖokD×

.MÔì¥eN é×CkC êCpF DÇëp×A éF p¿v

 

Princeton "ÝOwÜëpJ" æDË¡ÛCk ok ÖDÛ PGR 1324

 

.ÚCpëC éF P¡ÊqDF 1326

Þ ÙOwç Hõ DèÛA qC ÍDv oDèZ .lÛC ælz pw¾C Ý× êDçæoÞk Ùç .êpw¾C ælÇ¡ÛCk ok ÖDÛ PGR

.ÙÜÆ ÚCpGV Co pìh~DN ÍDv oDèZ ÝëC ,oDìwF í·v Þ yÔN DF PwëDGì×

ÖolJ Mp©eìϵC ÈzrJ ÚDzolJ .ÍDv17 ÚD¡ëC Þ ÖoCk ÍDv 25 .ÙϵC DØç ÙÛDh DF íëDÜzA

.ÙëpìËì×UCÞkqC éF ÙìØ¥N.lÛC ækßF

,lè·ìÎÞ ÖDÃ× ok ÖokCpF) ÚCpëC íçD¡ÜçDz ¢NoC ok Mp©eìϵC ætëÞ uoqDF ÖDÃ× éF ED¥OÛC

.(lÛkßF æDz D¨o Mp©eìϵC íçDzkDJ ÚD×q ok PØv ÝëC oCk ælèµ

 

 

."qDÜè×" ÚD×pOhk lÎßN 1327

.ÖkßF ÚD¡ëC oDÜÆ ok Ý× æDË¡ÛCk ¢ëD¡Ê êCpF .ÖokCpF Mp©eìϵC ÚDV éF l¥Â åv ÝìÎÞC

ok Þ kCk lÜçCßh é×Ck Co ÚCpëC P¾p¡ìJ êDç é×DÛpF lÛkpÆ ÖÔµC ÚDOvoDØìF qC Mp©eìϵC

.kßØÛ lÜçCßiÛ íÜì¡Û Hõ êp®h Þ lëlèN bìç ÐFDÃ×

 

."ÝØèF" ÚD×pwJ lÎßN 1328

 

.ÙìÛCkpÊqDF ÚCpëC ÅDh éF Co Mp©eìϵC lGÎDÆ DN ÙëÞpì× p¥× éF ÙÛCokCpF DF 1329

.lÛkßF íÛCpëC ÉorF ½ßwìϾ Þ ælÜwëßÛ ,íOzk íϵ êDÂA p¥× ok D× pì¿v

 

 

 

.pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC ,ÝëßÛ ÚCpëC olJ êoDKv ÅDiF íØvo ÙvCp×

 

ÈìKØÎC êDèëqDF ok (ÚCpëC ÈìKØÎC éOìØÆ Íßòw×) D¨pìϵ oßKçDz ÖokCpF PvCßhok éF 1331

.ÙÜÇì× PÆpz "íÇÜìwÏç"

.Öß¡ì× DÇëp×A ÖqDµ ,ÈÛDN êÞpF í×D²Û æoÞk Èë Úlëk êCpF ,DèëqDF qC xJ

 

Co kßh ÚDV íëCßç éeÛD¤ Èë ok ,ÖkßF éOwFCÞ ÞC éF oDìwF éÆ íÜìÛqDÛ okCpF ,D¨pìϵ oßKçDz 1333

.lçlì× Pvk qC

 

.Öß¡ì× EDiOÛC ÚCpëC ÈìKØÎC éOìØÆ PvDëo éF ,ÖokCpF PznÊok qC xJ 1334

.íÛÓ߬ êoDØìF Èë qC xJ ÚDØÛCßV pOhk PznÊok

 

ÚCpëC ÈìKØÎC éOìØÆ xìño ÚCßÜ·F éÆ PvC íÎDv ÝìÎÞC .(DìÎCpOvC) ÚoßGÏ× ÈìKØÎC êDèëqDF 1335

.ÙÜÇì× PÆpz DèëqDF ok

jëoDN ok ÚCpëC êqÞpìJ êpOÊorF ÝëC .lÛlìvo êpìËØ¡Z êDèëqÞpìJ éF íÛCpëC ÚDÛD×pèÂ

.kßF ÈìKØÎC êDèëqDF

:kßF ælz ÍCl× XÜJ HdD¤ ÚCpëC

 

Ô¬ ÍCl×
íOiN D¨p×Ôº
Ô¬ ÍCl×
íGìGd íϵ
æpÃÛ ÍCl×
íFß÷ë êlè×
æpÃÛ ÍCl×
oßJ éOwWh íϵ
rÛpF ÍCl×
ßW×DÛ kßØe×

 

 

 

 

 

êDèëqDF Ðe× ok ÚCpëC íÏ× kÞpv Þ l×Aok qCrOdC éF ÚCpëC ÙZpJ éÆ êoDiO¾C MD²eÎ rÊpç

.kßF ÙìÊlÛq MD²eÎ ÝëpNoDiO¾C pJ qC íÇë ÝëC .ÖpGìØÛ Öp¬Dh qC ,Co lz ¢iJ ÈìKØÎC

íÏ× ÚDÛD×pè ÚCßÜ·F ,lÛkßF ÚA éOwëDz éÇÛDÜZ, ÚDÛD×pè ,ÚCpëC ÅDh éF P¡ÊqDF ok

.lÛlz ÍDGÃOvC

 

.Ùëlz ClV Ùç qC Ý× Þ ÖpwØç Þ P¾DìÛ ÚD×Dv rÊpç ÚDØìÊlÛq ,qDÜè× PznÊok qC xJ

 

.Öß¡ì× EDiOÛC íÏÏØÎC ÝìF ÈìKØÎC éOìØÆ Pëß©µ éF

 

k ÙOvCßiìØÛ ,ÍÞC UCÞkqC ok PwÇz qC xJ .íÛDGÛDèV ætìÜ× ÙÛDh ærìzÞk DF íëDÜzA 1339

.ÙÜÆ éÏWµ ÙìØ¥ N ÝëC

ÍCl× év Þ Ô¬ ÍCl× Èë) ÍCl× oDèZ HdD¤ ÚCpëC .(DìÎDOëC) Öo ÈìKØÎC êDèëqDF ok PÆpz

.(kß¡ì× æpÃÛ

 

 

 

.kß¡ì× oCnÊpF íOÜ®Ïv gDÆ ok êkr×DÛ ÙvCp× .íÛDGÛDèV ætìÜ× ÙÛDh DF UCÞkqC ,æD× lÜ¿vC 1340

 

 

.Ùëp× ÚD×pOhk lÎßN 1341

 

.kß¡ì× rÛpF ÍCl× Þk HdD¤ ÚCpëC .(ÝJCs) ßìÆßN ÈìKØÎC êDèëqDF ok PÆpz 1343

.omA ÚD×pOhk lÎßN

 

.ÚCpëC íçD¡ÜçDz ypNC íÜì×q êÞpìÛ ok íËÜçpv éVok P¾Dëok 1344

 

.DÇëp×A éF Ý× íØvo p¿v 1345

 

ÚDOwÏËÛC éF Ý× íØvo p¿v 1346

íÛD×Þo éF íØvo p¿v

 

ÍCl× Èë) kß¡ì× ÍCl× XÜJ HdD¤ ÚCpëC . (ÈërÇ×) ßÇërÇ× ÈìKØÎC êDèëqDF ok PÆpz 1347

.(rÛpF ÍCl× év Þ æpÃÛ ÍCl× Èë ,Ô¬

 

.ÚCpëC íçD¡ÜçDz xNoC íÜì×q êÞpìÛ ok íKìNpv éVok P¾Dëok 1348

 

.ÖCpèF ÚD×pwJ lÎßN 1349

 

Þ æpÃÛ ÍCl× Þk) kß¡ì× ÍCl× év HdD¤ ÚCpëC .(ÚDØÎA) jìÛß× ÈìKØÎC êDèëqDF ok PÆpz 1351

.(rÛpF ÍCl× Èë

 

.ÚCpëC íçD¡ÜçDz xNoC íÜì×q êÞpìÛ ok êpÇ¡Îpv éVok P¾Dëok 1352

 

.ÚCpèN ok íëDìvA ÈìKØÎC êDèëqDF ÝìØO¿ç êoCrÊpF 1353

PÆpz DèëqDF ÝëC ok (oDF ÝìÎÞC êCpF ÝìZ éÏØV qC) oß¡Æ XÜJ Þ PwìF ,oDF ÝìÎÞC êCpF

.lÜÜÇì×

.lÛß¡ì× oCrÊpF íèVÞ ÝëpOèF éF DèëqDF ÝëC Þ kß¡ì× cDOO¾C pè×DëoA êp¿Û oCrç l¤ ÖßëkDOvC

 

 

 

éF DØvo DèÛA ok Ý× éÆ kßF íëDèëqDF ÝëphA ÝëC .(CkDÛDÆ) ÍApÛß× ÈìKØÎC êDèëqDF ok PÆpz 1355

ÚCpëC .ÖkpÆ PÆpz ÈìKØÎC íÏÏØÎC ÝìF éOìØÆ ß©µ Þ ÚCpëC ÈìKØÎC éOìØÆ xìño ÚCßܵ

.(rÛpF ÍCl× Èë Þ æpÃÛ ÍCl× Èë) kß¡ì× ÍCl× Þk HdD¤

 

.íÛDØìÏvpì×C ÙÛDh DF ÝØèF ÖpwJ UCÞkqC 1356

 

.(ÝìOÛCsoA) ÍDGNß¾ íÛDèV ÖDV ok PÆpz 1357

.DìÛDKvC éF íØvo p¿v

.êqÞoéÛDGz Èë ok ÖCpèF ÚD×pwJ ÖDÛ PGR êCpF ÚDOwÏËÛC éF p¿v ÚDOwFDN phCÞC

.ÙìÜÇÛ P·Vp× DèìºßÏz p¬DiF éÆ lÛkCk pGh D× éF ÚCpëC qC

.xëoDJ éF p¿v

.ÙìO¾o ÚDOwÏËÛC éF Þ ÙëkpÆ ÅpN Co xëoDJ ,íOìÜ×C ÐñDw× êCpF ,íÜìØh éÏÎC cÞo Úlìvo DF

 

ßÛDFqDÛ ,æßÛ ÝìÎÞC lÎßN 1358

P¡dÞ Þ oÞpN Ùëso PvlF xëoDJ ok Äì¿z oDëpèz pçßÊÓCÞ ÙìÛqDÛ ækCq pçCßh oÞpN

.í×ÔvC êoßèØV

.lÛkßF ªëp× íOiwF éÆ ÖokCpF Mp©eìϵC DF oClëk êCpF ,p¥× éF p¿v 1359

íO×Ôv êCpF DOëDèÛ .Mp©eìϵC DF klW× oClëk êCpF p¥× éF P¡ÊqDF ,æD×kCkph

.lëDìØÛ pF ÚDØOvk qC êoDÆ D×C ,ÙìOwç ÚCpËÛ ÚD¡ëC

æDz D¨o lØe× Mp©eìϵC .PvßìJ ´ßÂßF ÙëkßF ¢ÛCpËÛ rìZpç qC ¢ìF éaÛA ,æD× kCkp×

.lÜOvßìJ PëlFC éF p¥× ok ÚCpëC æD¡ÜçDz,pè×DëoA êßÏèJ

,êßÏèJ cp¾ ßÛDGèz Mp©dDìϵ oDÜÆ ok Þ Ùëß¡ì× p¥× ÖqDµ íØvo ÙvCp× ok PÆpz êCpF

ÙvCp× ok æD¡ÜçDz DF Co ´CkÞ ÝëphA ,ækCßÛDh kCp¾C pËëk Þ (lè·ìÎÞ) êßÏèJ D¨o Mp©dÓCÞ

DWF ,PhDv pënJ ÚDÇ×C p¥× EßGe× oßèØV PvDëo MCkDv oßÛC íËÛCkp× éÆ íçßÇzDF

.ÙëoÞDì×

 

¯ìe× ok DìÛDKvC ok íÛDOwFDN MÔì®· N ÚlìÛConÊ êCpF cp¾ ßÛDGèz Mp©dDìϵ Mßµk 1360

.DçéaF éìdÞo ³¿d êCpF íÊkCßÛDh

 

Eyton ÚßOëC æDË¡ÛCk ok ÖCpèF ÚD×pwJ ÖDÛ PGR 1361

íëDÃF UpëC êDÂA DF Ùëp× ÚD×pOhk UCÞkqC 1366

 

íWÜÊ ECoCk êDÂA DF Ùëp× ÚD×pOhk UCÞkqC 1370

 

.xëoDJ ok ÚCoßN éÇÏ× Örërµ okD× PznÊok 1371

 

.ÙFDOÆ éìèN êCpF êoD¥ÛC ÚDØëC êDÂA DF DçéGdD¥× qDºA 1372

 

."ÙOvo" ÙëpOhk æßÛ lÎßN 1373

 

CÞCl× qDºA Þ êÞD¿ÜÎ klº ÚD¬pv êoDØìF ¦ìi¡N 1374

MDWÎD·× é×CkC êCpF DÇëp×A éF p¿v

."uÞpìv" ÙëpOhk æßÛ lÎßN

 

.(DÇëp×A ÙìÃ× êp¥× ækCßÛDh qC) íϵ ÚDØëC pOÆk ÙÛDh DF ÖCpèF ÚD×pwJ UCÞkqC 1375

 

."yßëoCk" ÙëpOhk æßÛ lÎßN 1378

 

.éwÛCp¾ ÚDFq éF ÙFDOÆ oD¡OÛC 1383

.cp¾ ßÛDGèz Mp©dDìϵ oß©d DF ,xëoDJ 16 éîÜ× êoCkpèz ok EDOÆ í×ßص D©×C ÝìÎÞC

 

."ÚCp×DÆ" Þ "DìÎCk" ÚDØëpwJ ßÏÂÞk êDçæßÛ lÎßN 1384

.DçæßÛ oClëk êCpF DÇëp×AéF Mp¾Dw×

 

.éwÛCp¾ ÚDFq éF PÛpOÛC ok Ý× éÛD×Dv oDÇF qDºA 1385

 

.ívoD¾ ÚDFq éF Ý× EDOÆ IDZ 1386

.ívoD¾ ÚDFq éF Ý× íOÛpOÛC éÛD×Dv ÐìØÇN qDºA