MDëp²Û Þ Dè×DìJ


 

 

 

êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ ÖDìJ
êßÏèJ ½pzC PhlçDz Mp©dÓCÞ PznÊok PGvDÜØF

1394 æDØëk ÙçlWç é·ØV

qC Ù¡Z ÚCpëC éF Ä¡µ qC éO¡ºA íGÏ DF D×C ,ÚCpëC qC oÞk ,êßÏèJ ½pzC PhlçDz Mp©dÓCÞ Örërµ oçCßh
.kßØÛ oDìwF æÞlÛC oDZk Co D× Þ PwFÞp¾ ÚDèV

.kßF oDÆCl¾ Þ qoDG× íÛCpëC Þ qßwÎk êokD× ,ÚDFpè× êpçCßh ,ÓCÞ íëßÛDF ½pzC PhlçDz

ÚßìwìØÆ ,ÚDÛq ÚD×qDv ,íµDØOVC MD×lh ÚD×qDv ,êkCßwìF DF æqoDG× ok ½pzC PhlçDz êÓCÞ ¢ÃÛ
qC ´D¾k ok DvDvC Þ íÛCpëC Úq ÁßÃd ÁDÃdC Þ pËëk êDèÛD×qDv Þ leO× ÐÏ× ÚD×qDv ok ÚDÛq ÁßÃd éÛÓDv
.PvC éOwëDz Þ ÚDëDØÛ oDìwF ÚCpëC ¸¾DÜ×

ÚCqDFpv Þ Cp×C ækCßÛDh éF êpËëk íÛCpëC pç qC ¢ìF ÞC éÆ P¿Ê ÚCßOì× ÚDÜìجC DF 1357 yoßz qC xJ
.kßØÛ êoDë Þ ÈØÆ lÛlìzßÇì× ÚCpëC êkCqA æCo ok éÆ íëDèçÞpÊ Þ DèÛD×qDv Þ ÚCpëC íçD¡ÜçDz ¢NoC

Þ Äì¿z oDëpèz pèÊÓCÞ ,¢ÛClÛqp¾ ÞC yÞkDzÞk Þ kDOwëDÛ qDF ÚCpëC ÚDÜØzk DF æqoDG× qC êC é²eÎ ÞC
.lÛlìËÜV ÚCpëC êkCqA Þ íëDço êCpF lÜOzCk ÚlF ok ÚDV DN Äì¿z ækCqA pèÊÓCÞ

ßÛDGèz Mp©dDìϵ ,ÖÞk æDz D¨o Mp©eìϵC éF Co êßÏèJ ½pzC PhlçDz Mp©dÓCÞ ÖpçCßh PznÊok
.ÙëßËì× PìÏwN ÚCpëC íëDço æCo ÝëqoDG× Þ ÖCpèz pèÊÓCÞ Örërµ ækCq pçCßh ,cp¾

êßÏèJ D¨p×Ôº

êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ PìÏwN ÖDìJ

êßÏèJ ætìÜ× Mp©dÓCÞ Þ

íÛDGÛDèV Þpwh êDÂA PznÊok PGvDÜØF

1393 ÝëkoÞp¾ 29 é·ØV

.ÖkpÆ P¾Dëok Co íÛDGÛDèV Þpwh êDÂA PznÊok pGh oDìwF æÞlÛC DF
.kßF Ýì×qÚCpëC éF oCrËO×lh êC ækCßÛDh qC íÛDGÛDèV Þpwh êDÂA
éÆ kßF í×DÜzßh Þ éGNo íÎDµ ÚCpw¾C qC íÛDGÛDèV éÏÎC ÚD×C lGèKv oDwØìN ÞC olJ
.kßØÛ ÚCpëC éF íÛDëDz MD×lh ,pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC ÖolJ ÚCoÞk ok
íëCßç êÞpìÛ ÚDÛDGÏh ÝëpNpçD× qC íÛDGÛDèV okDÛ lGèKv oDwØìN ,ÞC ÚCokCpF qC
Þ kßF pè×DëoA æDz D¨o lØe× Mp©eìϵC ÖokCpF ÚCoÞk ok ,ÚCpëC íçD¡ÜçDz ¢NoC
êoßèØV P×ßÇd êDçqÞo ÝìÎÞk ok D×C ,kßØÛ ÚCpëC éF êC éOwVpF MD×lh rìÛ ÞC
.lz ækpKv ÖClµC éhßV éF æDÜÊ íF ,í×ÔvC
PhlçDz Mp©dÓCÞ ,ÙÜìÛqDÛ ækCq okCpF pwØç ,íÛDGÛDèV Þpwh êDÂA PznÊok
PìÏwN éëqß¾ pèÊÓCÞ Þ ÞpwiìÆ pèÊÓCÞ ,ÚD¡ÛClÛqp¾ Þ ÚD¡ëC éF Co êßÏèJ qDÜèz
.ÙëßËì×
kqp×DìF yoDÊkoÞpJ

êßÏèJ D¨p×Ôº

Þ íÛÓ߬ êoDØìF íJ ok íÛDGÛDèV Þpwh êDÂA ,Örërµ êßص pwJ PznÊok
,êßÏèJ qDÜèz PhlçDz Mp©dÓCÞ oß©d ,íÛDGÛDèV Ðì×D¾ ½p¬ qC ,Co Dvp¿ÛDV
Þ pG¤ ÚD¡ëCpF oDÊkoÞpJ qC Þ ÙëßËì× PìÏwN éëqß¾ pèÊÓCÞ Þ ÞpwiìÆ pèÊÓCÞ
.ÖlÜ×ÞqoA íëDGìÇz
kDz ¢dÞo

êßÏèJ ætìÜ×

 


êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ PìÏwN ÖDìJ

íëDØìJ okDÛ ulÜè× PznÊok PGvDÜØF

1393 ÝëkoÞp¾ 9

 

;ÖpOe× ækCßÛDh ,íëDØìJ êDÂA ,íëDØìJ ÙÛDh
.ÙOzCk P¾Dëok Co íëDØìJ okDÛ ulÜè× æßOwÛ qoDG× PznÊok pGh oDìwF íçÞlÛC DF
íÛCpëC ÚßìwëqßJC ÉorF ækCßÛDh Þ íëDØìJ ÖpOe× ækCßÛDh éF Co ÉorF ÚClþ ÝëC
.ÙëßËì× PìÏwN
qC éÛDOivpv Þ ÚCpëC ¸¾DÜ× qC éÛCpìÎk Þ kßF DzßÆ êqoDG× íëDØìJ okDÛ ulÜè×
.kßØÜì× ´D¾k Ýì×rÛCpëC í¨oC Pì×DØN
Co kßh Þ kßØÜì× kDë íÇìÛ éF pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC ÖolJ MD×lh qC æoCßØç ÞC
.kpØ¡ì× ÞC æCo ÚCÞpìJ qC
Co kßh MDëp²Û Þ ÖkßØÛ P¾Dëok ÚCpëC éF Ä¡µ qC ßÏØ× ÞC qC í×DìJ ¢ìJ éO¿ç lÜZ
,é®FCo ÝëC ok rìÛ Co ÞC PGS× jvDJ éÆ ÙÎDezßh qÞp×C Þ ÙOzCk ÚDìF ÞC êCpF
.ÖC ækßØÛ P¾Dëok
é×CkC ÚCpëC êkCqA DN ¢çCo éÆ lzDF ,Pw¡ÜÛ qDF Ýì×rÛCpëC æCo ok æqoDG× qC rÊpç ÞC
.lFDë
,lÛlìzßÆ ÚCpëC MDWÛ êCpF ,ÚDV êDJ DN êlÜÏFpv DF éÆ íÛDÃzDµ ÖDÛ oDÜÆ ok ÞC ÖDÛ
.lÛD× lçCßh DV pF é¡ìØç êCpF
ÚCpëC ælÜëDJ

êßÏèJ D¨p×Ôº

 

êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ PìÏwN ÖDìJ

Äì¿z ækCqA pèÊÓCÞ PznÊok PGvDÜØF

 

1389 lÜ¿vC 7 éGÜz

PhlçDz Mp©dÓCÞ éF Co Äì¿z ækCqA pèÊÓCÞ Örërµ ækCq pçCßh PznÊok

,cp¾ ßÛDGèz Mp©dDìϵ ,ÖÞk æDz D¨o Mp©eìϵC ,êßÏèJ ½pzC

.ÙëßËì× PìÏwN ÚCpëC PÏ× Þ DìÛ êßÏèJ ÖCpèz pèÊÓCÞ ,ÚCp×DÆpèÊÓCÞ


êoßèØV íÛCpëC l¨ Ùëso íÛßËÛpv êCpF æqoDG× qC æDËaìç Äì¿z ækCqApèÊÓCÞ

ÚDÊlÜçDÜJ éF ÈØÆ êCpF PzCk ÚCßN ok éaÛA ÚD×rØç Þ kpÇÛ íçDNßÆ í×ÔvC

.kClì× ÖDWÛC ,ÚCpëC íëDço æCo ÝëqoDG× Þ íÛCpëC

 

,ßwÇë qC ÚCpëC ÚDÜØzk DF æqoDG× ok Äì¿z ækCqApèÊÓCÞ Áßz Þ oßz Þ Ä¡µ

MDì¤ß¥h qC ÚD¡Û ,pËëk êßv qC ÚDìÛCpëC êCpF ÞC êoDÆCl¾ Þ êqßwÎk Þ oDÇO¡J

.PzCk pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC ÚD¡ÊorF olJ íÂÔhC

 

yqp×A Þ ¢ëDvA ,Ùëso ÝëC Ð×DÆ íÛßËÛpv Þ ÚCpëC PÏ× Äd éF MCqoDG× éÆ lzDF

êlÜÏFpv Þ êkCqA Þ ÚCpëC íëDço æCo éO¾o Pvk qC ÝëqoDG× éØç cÞo êCpF Co êlFC

.koÞDìF ÚD»×oC éF ÚDìÛCpëC éØç êCpF Co Ýì×rÛCpëC êqDvqDF Þ

 

êßÏèJ D¨p×Ôº

 

êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ PìÏwN ÖDìJ

êßÏèJ D¨pìϵ oßKçDz Mp©dÓCÞ PznÊok PGvDÜØF

 

1389 æDØëk 15 éGÜ¡WÜJ

 

 

êßÏèJ ÚClÛDh éØç Þ P¾DOz êlFC oDëk éF êßÏèJ D¨pìϵ oßKçDz ÙÜìÛqDÛ ækCqokCpF

.lìÛD¡Û Åßv éF Co ÚCpëC PÏ× Þ

 

.kßF ÓCÞ íOvÞlÛCpëC Þ pënJDÛ íËOwh êqoDG× ,ækCqA êkp× D¨pìϵ oßKçDz

oDiO¾CpJ ÌÜçp¾ Þ jëoDN éF íÛCÞCp¾ éÂÔµ Þ lìÎDGì× kßh ÚkßF íÛCpëC éF é¡ìØç ÞC

ÄìÃeN íJ ok é¡ìØç ,kßh íçDË¡ÛCk íÎDµ MÔì¥eN pF éìÇN DF Þ PzCk Ýì×rÛCpëC

.kßF ÚCpëC oDFpJ íÛDOvDF jëoDN æoDFok

 

qC Co kßh ÈìÛ ÚClÛqp¾ Þ ÚCkp× oÓDv qC íÇë ÚCpëC ,D¨pìϵ oßKçDz PznÊok DF

.kCk Pvk

 

,cp¾ ßÛDGèz Mp©dDìϵ ,ÖÞk æDz D¨o Mp©eìϵC éF Co ÉqpF é·ëD¨ ÝëC

PìÏwN ÚCpëC PÏ× Þ qDÜèz PhlçDz Mp©dÓCÞ ,qDÜdp¾ PhlçDz Mp©dÓCÞ

qC ÚCpëC êkCqA æCo ok Co kßh ÚClÛqp¾ éÆ íÛCokD× Þ ÚColJ éØç êCpF Þ ÙëßËì×

.ÖlÜ×ÞqoA ÐØeN Þ pGR ,lÛC ækCk Pvk

 

ÝëC íË¡ìØç êÞqoA éF Ýì×rÛCpëC êqDvqDF Þ íëDço DF ,ÚCpëC ÚCßV ÐwÛ DN lzDF

.lÜ¡iF ÄÃeN ÚCpëC ÄzDµ

 

êßÏèJ D¨p×Ôº

 

PGvDÜØF êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ PìÏwN ÖDìJ
D¿z ÝëlÎC ´DWz pOÆk EDÜV PznÊok

1389 ÝëkoÞp¾ 30 éGÜzÞk


,D¿z yßëoCk êDÂA ,D¿z ÙÛDh oDÆpv

Þ DØz éF Co D¿z ÝëlÎC ´DWz pOÆk íÛCpëC ÉorF lÜØ¡ÛCk ,ÚDNoCßÊorF olJ Þ pwØç PznÊok
.ÙìëßËì× PìÏwN í×CpÊ ækCßÛDh éØç

ÚDìÛDèV Þ ÚDìÛCpëC êpËÜzÞo êCpF lÜØzqoC êDç éOzßÛ Þ DèzÔN DF D¿z ÝëlÎC ´DWz pOÆk
.lÛkßØÛ CkC Ýèì× ÖD× éF D×DØN Co kßh Ýëk ,Ýì×rÛCpëC EkC Þ ÌÜçp¾ ÚlÛDvDÜz ok

Þ ÌÜçp¾ ÚDÃzDµ éØç éÇÏF ,ÚCpëC ÚDÃzDµ éØç DèÜN éÛ ,D¿z ÝëlÎC ´DWz pOÆk PznÊok DF
.lÛC éOw¡Û Crµ éF íOìÊ éÜèJ ok pÜç Þ EkC

.ÙìçCßiì× ÚCkÞDV yqp×A ÚD¡ëCpF oDÊkoÞpJ qC Þ ÙëoCnËì× UoC ÚCpëC éF Co ÚD¡ND×lh


êßÏèJ D¨p×Ôº Þ ætìÜ×

 

 

 

PzClÊorF êCpF êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ ÖDìJ
"pè×DëoA" êßÏèJ æDz D¨olØe× Mp©eìϵC qÞokCq Ýì×kßÛ

1388 æD× ÚDFA 4


,Örërµ ÚDÜèì× Ùç

UoC ,íçDzkDJ ÚCpëC íiëoDN ÄëDÃd ÚDìF êCpF Co ÚDOvpJ Ýèì× DØz pënJDÛ íËOwh yÔN
.ÖoCnËì×

qC éÆ ÙëoÞDìF kDìF ÙvCp× ÝëC ok PvDWF D×C ÖoClÛ oß©d íëDØçkpÊ ÝëC ok oDìwF ÀvDN DF
pF ,ÖokCpF Þ lÛkß×p¾ íçDzkDJ ÖDÃ× ÅpN éF ækCoC pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC ÖolJ éÆ êCé²eÎ
éF ÚkCk ÚDëDJ êCpF DèOÎÞk ÝëC êDçéwìvk kßVÞ DF Þ xìÏËÛC Þ uÞo êDèOÎÞk ÐëDØN ½Ôh
êC é²eÎ DN ,lÛkpÆ kDë íçDzkDJ lÜÊßv íÏ× êCoßz xÏW× pFCpF ok ,êßÏèJ íÛCpëC ÚD×kÞk
íÛD¾ ÚDèV qC Ù¡Z ,ÚCpëC ÅDJ ÅDh qC oÞk ,íVoDh êDèOÎÞk êDç éwìvk êqÞpìJ DF éÆ
íÛCkDFA Þ êlÜÏFpv éÆ ÚD¡vlÃ× é¿ì±Þ qC rÊpç ,kDëq oDìwF MÔÇ¡× kßVÞ DF ,lÜOwFÞp¾
.lÛlÛDØÛ Ð¾Dº kßF ÚD×rërµ Ýì×rÛCpëC

Ýèì× êoDÇØç Þ êoDÆCl¾ DF ,lÛkßF ækßØÛ DÜF ÖolJ éÆ êoCßOvC êDç éëDJ êÞo éF ÖokCpF
.lÛkCk Áßv yoDiO¾C pJ jëoDN êDèÛCoÞk ÝëpN éO¾p¡ìJ qC íÇë éF Co ÚCpëC ,ÚDOvpJ

,MCoDiO¾C Þ DèO¾p¡ìJ ÝëC ,lÛkpÇì× ÚDìF ÚCpëC ÚDçCßhlF Þ ÚDÜØzk éaÛA ½Ôh pF
Þ fìe¤ êpGço Èë ÚÞlF ÚCpëC êlÜÏFpv Þ íÊlÛqDv .kßGÛ ÚD×q PznÊ p¬DiF Þ kßiFkßh
.PwìÛ Þ ækßGÛ pënJ ÖDWÛC ,ÖCpOdC ÐFD íNol ÝOzCk ÚÞlF Þ

.lìÛDvo MDGRC éF Co ÝëC é¡ìØç êCpF í×ÔvC êoßèØV ÚßÜV Þ ¹Þok P×ßÇd ÍDv ív

rìÛ pËëk ÍDv Dçl¤ Þ ækpGÛ ÝìF qC Co ÚCpëC êlÜÏFpv êCpF ælz DÜF DçéëDJ ,ÍDv ív ÝëC D×C
xJ qDF ÚDìÛCpëC qC Co ÚkßF íÛCpëC oDiO¾C PwÛCßN lçCßiÛ ,ælÛD¡Û Pvk êDç P×ßÇd ÝëC
.lÛpìÊ

ÌÜçp¾ ok éÆ kpF lÜçCßiÛ kDë qC rÊpç pËëk Þ lÜOhß×A æoDF pÊk íÛCpëC ÚDÛq ,êßÏèJ ÚCoÞk ok
ok Ýì×rÛCpëC ÚCpOhk æqoDG× ÍDv ív .kßF lÜçCßh Þ ækßF ÚCkp× qCp¬ Ùç é¡ìØç ,íÛCpëC
.PwëlFC êqÞpìJ ÝëC ÐìÎk ÝëpOèF ,í×ÔvC êoßèØV íëCpÃè Ùëso DF ÍÞC À¤

ÝzÞo é¡ìØç Co íÛCpëC ÌÜçp¾ æoDOv lÜÛCßOì× éÆ lÜOhß×A æoDFÞk ÚDìÛCpëC ,êßÏèJ ÚCoÞk ok
íÊlÛq oDiO¾C DF Þ lÜÏFpv Þ kCqA é¡ìØç ,êqÞpìJ Þ yÔN DF lÜÛCßOì× Þ lÛoCk æDËÛ ÚD¡hok Þ
ÝëC ÐìÎk ÝëpOèF ,íÛCpëC ÌÜçp¾ ÚkßØÛ ÌÛpØÆ ok í×ÔvC Ùëso éÛDe©O¿× PwÇz .lÜÜÆ
.PwëlFC êqÞpìJ

PvlF Co kßh Ýèì× PzßÛpv lÜÛCßOì× éÆ lÜOhß×A æoDFÞk íÛCpëC ÚDÛCßV ,êßÏèJ ÚCoÞk ok
êoßèØV Ùëso DF æqÞo pç æqoDG× .lÜÜÆ ÈëkrÛ DèëqÞpìJ Þ Dè×DÃ× ÝëpOÊorF éF Co ÚCpëC Þ lÛpìÊ
ÚD¡Û ÚDìÛDèV éF ÚD¡ÛColJ Þ ÚCokD× ¢ìJD¡ìJ ,íÛCpëC ÚCßV DèÛßìÏì× EÔÃÛC Þ ÖDìÂ Þ í×ÔvC
PzßÛpv ÝO¾pÊ PvlF qC Co íÛCpëC ÚDÛCßV êCéÛDèF bìç éF lÛCßOìØÛ íO×ßÇd bìç éÆ kCk
.PwëlFC êqÞpìJ ÝëC ÐìÎk ÝëpOÊorF ÝëC .koCk qDF ÚDzoß¡Æ

pFCpF ok ,"pè×DëoA" êßÏèJ æDz D¨olØe× Mp©eìϵC qÞokCq Ýì×kßÛ PzClÊorF ÙvCp× ok
êCpF ÉorF æDzkDJ ÝëC lÜØzqoC MD×lh éØç pFCpF ok ,ÚCpëC jëoDN kp×pFC ÝëC æp¬Dh
.ÖoÞDì× Þp¾ Ùì²·N pv ,Ýì×rÛCpëC

kDìF Ýì×rÛCpëC êCpF Co ÚDOÊorF êDçÞqoA ,íÛCpëC êCpF Co ÚDOëDèëqßwÎk é¡ìØç ,DNp©eìϵC
.kßF ÙìçCßh ÚDzoClèËÛ éÜìv éF éÜìv Þ ÐwÛ éF ÐwÛ Þ PzCk ÙìçCßh

ÝëC xJ qC ,lëCækß×p¾ ÚCpëC éF éÆ êoClëDJ Þ ælÛqoC MD×lh DF ÖoCk ÚDÜìجC DçDzkDJ
.lìFDN lçCßh qDF D× íëDëoA Ýèì× éF æoDFÞk íëDÜzÞo Þ pè× ,íçDìv

éF Þ kCqA Co ÚCpëC ,oDÊkoÞpJ êoDë éF ,ÙìÜÇì× kDë lÜÊßv ÚCpëC ÚCßV ÐwÛ DF ,kpËÎDv ÝëC ok
.lìÛDvo ÙìçCßh ,lìOzCk Co ¢ëÞqoAéÆ íëlÜÏFpv

kDz é¡ìØç ÚDOdÞo Þ ælÛq é¡ìØç ÚDNkDë

êßÏèJ D¨p×Ôº

 

êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ ÖDìJ
kCkp×C 28 kpËÎDv ÝìØ¡z Þ æDWÜJPGvDÜØF


1388 kCkp×C 28

,Örërµ ÚDÜèì× Ùç

30 qC xJ ÚD×rërµ Ýèì× éÆ lvpì×C p¾ êCéçpF ok 1332 kCkp× 28 kpËÎDv ÝìØ¡z Þ æDWÜJ
íçCßh êkCqA EÔÃÛC ÚlìÛDvo éWìOÛ éF êCpF Piv ízÔN ok éìþ PëÓÞ ÄÏ®× é®Ïv ÍDv
.PvC ÚCpëC PÏ×

Þ kDO¾C ÁD¿NC ÚDØÜèì× jëoDN qDv PzßÛpv qÞo ÝëC ,kCkp× 28 ok¢ìJ ÍDv 56 éÆ í·ëDÂÞ qC
,ækD¿OvC åv DF lÜOwÛCßN ÚCpëC ÚDÜØzk ,ÙOwç ÚCpëC qÞpÛA é·×DV MDvDwdC ælÛq lçDz Ý×
.lÛoÞA kßVßF íÛCpëC é·×DV ok íÃìص ½DÇz

íÛÔÆ êDèF éF éÆ PvC ÍDv ív qC ¢ìF ÚDìÛCpëC ,Co ívDìv é·×DV éÂp¿N Þ ½DÇz ÝëC HÂCßµ
éÆ íÛD×q DN .PvClëßç ÚDÜaØç ,ÍDv 56 qC xJ ½DÇz ÝëC Àv~DN ÍDØÆ DF Þ lÛqCkpKì×
êCpF MD¾ÔOhC ÝëC êCp¾ qC lÜÛCßOÛ ÚDìÛCpëC Þ lÛDØF DVpF DJ D× é·×DV ok Äìص ÝìÜaÜëC í¾DÇz
ÚDÜaØç ÚCpëC ÚDÜØzk ,lÜzDF éOzCk Ðص Þ p²Û kDeNC Þ íËÜçDØç ÚCpëC cÔ¤ Þ ¸¾DÜ×
.Pw¡Û lÜçCßh "æp¿v pF Co (ÚCpëC) êCrµ oßv" qÞpìJ

¸¾DÜ× P×lh éF pØÆ éÆ íÜìÜñDh Þ ÚCoÞkr× rWF ,¢ìJ ÍDv 56 éÇÜëC PvC ÙÏw× éaÛA
Ô×DÆ lëDõ DF lÜZ pç ,êCéèGV pç ok ,PvpJ Ýèì× ÚDìÛCpëC ,lÜOzCk íVoDh êDèOÎÞk
.lÛkpÇì× yÔN ÚCpëC êlÜÏFpv Þ êkCqA êCpF ,MÞD¿O×

,í×ÔvC êoßèØV ÚD¡Ç×kA ÐFDÃ× ok Þ MCqoDG× ÝëC ok ÚCpëC PÏ× cÔv ÝëpOÊorF qÞp×C
.PvC Ðص ok kDeNC Þ íËOwGØç

Þ í×ÔvC êoßèØV ¹Þok Þ ÐèV ælÛD¡Û Pvk Ùëso éF ,oDSëC DF Ýì×rÛCpëC oßìº Þ ÚCßV ÐwÛ
íÛCpëC Þ ÚCpëC MoDvC êDëÞo éÆ PvCækCk ÚD¡Û ,Ùëso ÝëC í×Dd íFpº Þ íÂpz êDèNolÂpFC
.lÛpF oßÊ éF kßh DF lëDGì× Co

ÚDzr»× pF éÆ íÇOJ ÚDÜZ ,Co í×kp× EÔÃÛC ÝëC êCl¤ ,í×ÔvC êoßèØV Ùëso ÚCpv
.lÛCælìÜz ,lzDF æl×A kÞp¾

êqClÛCpF êCpF ,Co íçCßh êkCqA EÔÃÛC ÝëC êßeÛpèF lëDGì× íOvpJÝèì× íÛCpëC pç qÞp×C
Ùëso ´ßÛ EDiOÛC êCpF íÏ× ÖlÛCp¾o Èë êoCpÂpF Þ ÚCpëC êkCqA Þ í×ÔvC êoßèØV Ùëso
.lçk êoDë ,Ckp¾ oÓDw×kp×

êlÜÏFpv Þ êkCqA êCpF D× qC Èë pç kDÃOµC éF éÆ íÛCpGço éØç MD×lh uDJ éF qÞp×C ÙìëDìF
DN ælÜǾC íëCpÃè Ùëso ÝëC ÌÜZ ok ÌÜZ éÆ ÚCpëC PÏ× ÖCpOdC éF ,lÛC ækpÆ yÔN ÚCpëC
¢NA ÐFDÃ× ok éÜìv éÆ íÛDÛCßV ÖCpOdC éF ,lÜÆ DÜzA ÅDh éF Co íÛCpëC l¨ Ùëso ÝëC P¡J
ÝëC ok ,lÜËÜWì× ÚCpëC êkCqA Þ MDWÛ êCpF éÛDÛD×pèÂ Þ lÛCækß¡Ê í×ÔvC êoßèØV ÚCoÞkr×
Þ êkCqA êCpF Þ Ùì¡ëlÛDìF ÚCpëC éF ,ÚD×ívDìv MD¾ÔOhC ÚkoCnÊ oDÜÆDF ,Ùç DF éØç qÞo
.ÙëoCkpF ÖDÊ Ùç Pvk ok Pvk ÚCpëC êlÜÏFpv

kpÆ ÙìçCßh kCqA Co ÚCpëC ,leO× Þ Cl¥Çë

êßÏèJ D¨p×Ôº

 

êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ ÖDìJ
êßÏèJ ÚDçDzkDJ PzClÊorF ÙvCp× êCpF
xëoDJ Þ xÏWÛA xÎ

1388 kCkp×C 4

,Örërµ ÚDÜèì× Ùç
ælÛq Þ êßÏèJ ÚDçDzkDJ PzClÊorF êCpF Co DØz MCqoDG× Þ yÔN oDìwF uDKv DF
.ÖoCnËì× UoC ÚD¡ND×lh ÝOzCk æDËÛ

ÚCpëC íÛCkDFA Þ êlÜÏF pv rV êC é¡ëlÛC rÊpç ,pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC ,ÖolJ
Þ éërWN qC Co ÚDØÜì×qpv ,ÚCpëC p¤D·× jëoDN kp× pFC ÝëC ælÛqoC MD×lh Þ lÜOzClÛ
Þ DÜF Co ulÃ× ÅDh Þ EA ÝëC P¾p¡ìJ oCßOvC êDç éëDJ Þ kCk MDWÛ êkßFDÛ
.kßØÛ ækD×A ÙOwìF Úp æqDºA éF ÚkDèÛ ÖDÊ êCpF Co ÝèÆ oß¡Æ ÝëC

éÆ lÛkßØÛ qDºA Co PÜ®Ïv êC éçpF ok pè×DëoA æDz D¨olØe× Mp©eìϵC ,ÖokCpF
Þ êoDë DF Þ PvDìv Þ PvDìÆ DF lÜOwÛCßN Þ kßF éÛDËìF êDèOÎÞk ÍD»zC ok rërµ ÚCpëC
êoClvDJ Co ÚDØ×ßF Þ qp× í¨oC Pì×DØN ,íçD¡ÜçDz ¢NoC Þ ÚDOvÞlÛCpëC êoDÆCl¾
ÝëpN lÜØNol pJ ,ÝëpN éO¾p¡ìJ ÖDÃ× éF Co ÚCpëC ,kßh íçDzkDJ ÚCoÞk ok Þ lÜëDØÛ
íOd ,DìÛk ok yC æqCÞA qßÜç éÆ í×DÃ× .lÜçk Áßv éîÜ× oß¡Æ ÝëpO×CpOdC pJ Þ
.PvC lÜ× Ýìܬ ÚDÜaØç ,í×ÔvC íNßèØV Ùëso êoDÇFCph ÍDv ív íJ qC

pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC,êßÏèJ ÚDçDzkDJ PzClÊorF êCpF ÙvCp× ÝëC ok éÆ DØz
,PzClÊorF ÝëC éÆ lìÛClì× lëC æl×A kpÊ pè×DëoA æDz D¨olØe× Mp©eìϵC Þ
Pvk qC ÚCpëC êlÜÏFpv Þ êkCqA êCpF Co kßh ÚDV éÆ PwìÛDçDzkDJ PzClÊorF
Þ êkCqA êCpF éÆ Co íëDèÛA éØç ,ÚDçDzkDJ ÝëC PzClÊorF DF qÞp×C .lÛC ækCk
.ÙëoClì× ÉorF ,lÛC éOhDF ÚDV ÚCpëC êlÜÏFpv

Co MDØÏÆ ÝëC Þ ,ÙÜÆ PÆpz ÙvCp× ÝëC ok ÙOwìÛ okDÂ oDìwF ÀvDN DF lÜZpç
Þ lÜ×oßìº ÚDÛCßV ,ÚCpëC PÏ× éÆ ÙìÛClF lëDF éçpF ÝëC ok D×C ,ÙÜÆ ÚDìF Coß©d
éÆ lÛC ækCk ÚD¡Û ÚDìÛDèV éF ,kßh ÚlìOϺ ÚßiF Þ EÔÃÛC DF ,ÅDh Þ EA ÝëC qoDG×
ÍDv ív ,¹Þok Þ ÐèV ÍDv ív ,êr»× êß¡Owz ÍDv ív íOd ,êCéwìvk bìç
oßìº PÏ× ÝëC ,lÛCßOìØÛ rÊpç Þ ,éOwÛCßOÛ ,oDO¡Æ Þ ÙOz Þ Ep¨
oßÆ éÆ íçCo ,PvC ækpÆ ÙìvpN ¢ìJ ÍDv l¥ÛDJ Þ oCrç Þk qC ¢ìF éÆ íçCo qC Co
æDzokDÛ ,lÛq ÚDh ÙëpÆ ,pìGÆ uDGµ æDz ,æDz oDëD¡h ,pìGÆ yßëoCk ,pìGÇz
pè×DëoA æDzD¨olØe× Þ pìGÆ æDz D¨o ,Cqpì× uDGµ ,oDVDÂ ÚDhlØe×DÂA ,oD¡¾C
.kqDv ½peÜ× ,Ýì×rÛCpëC êkCqAÞ ÍÔÃOvC Þ oDiO¾C Þ êlÜÏFpv æCo ,lÛC éO¾o

Co ÚCpëC oDiO¾C Þ êlÜÏFpv Þ êkCqA æCo rV íçCo ,ÚCpëC PÏ× éÆ lÜÛClF lëDF ÚDìÛDèV
.kßF lçCßiÛ CpënJ

éÆ Ýì×rÛCpëC ÚDÛCßV Mpìº ÚCoß¾DF éÆ lÜÛClF oÞk Þ éëDwØç êDèNol pFC
ÚD×q ,PzCk lçCßh é×CkC ÚDÜaØç ÚCpëC Ð×DÆ êkCqA DN Þ lÛkßF ÚA lçDz ÚDìÛDèV
.PvC éOznÊ ælìvßJ Þ lvD¾ Ùëso ÝëC qC íÛDèÜJ êDèOëDØd
ok ÚD¡ëCpF ,lÜÜÇì× D©×C ÚCpëC ÚDÛCßV Úßh PØì éF éÆ íëDçkCkoCp éÆ lÜÛClF
.PzCk lçCßiÛ êCéWìOÛ ,ÞpFA ÈOç Þ íÊlÜǾCpv rV ælÜëA
Pvk éÇÜëC rV íçCo ,ÚD¡ì×D²Û êCß ÚkpF ÚÞpìF Þ éîÜ× MDGR êCpF éÆ lÜÛClF
PÏ× ækCoC pFCpF ok Ùì²·N pv éÇÜëC rV íçCo ,lÛoCkpF íÎDzßJ Ùëso ÝëC PëDØd qC
íçCo ,lÜÜÆ ´D¾k ÚCpëC PÏ× íçCßh êkCqA EÔÃÛC ÝëC qC Þ lÛoÞDìF Þp¾ ÚCpëC
.PzCk lÜçCßiÛ

: ÙëpGÛ kDë qC Co æDz D¨olØe× Mp©eìϵC éÏØV ÝëC

,lëA oDO¾pÊ P¡dÞ Þ oÞpN ok ÚCpëC pÊC .koCk íËOwF ÚCpëC PìÜ×C éF DìÛk PìÜ×C"
."kDO¾C lçCßh P¡dÞ Þ oÞpN ok DìÛk

ÚCpëC ,kCqA Þ lÜÏFpv Þ ælÜëDJ

êßÏèJ D¨p×Ôº

 

 


ÄÏh ÝëlçDW× ÚD×qDv

2008 éìñÞs æD× ÍÞC xëoDJ

éwÛCp¾ "ÝKÏëÞ" pèz ok ÚA éF éOwFCÞ êDèçÞpÊ Þ ÄÏh ÝëlçDW× ÚD×qDv ,ÝñÞs æD× 28 éGÜz qÞo
éëkDeNC ß©µ êDçoß¡Æ Þ éwÛCp¾ oß¡Æ ívDìv ÝìÎßòw× ,ÀvDN ÍDØÆ DF éÆ lÛkpÆ DJ pF íNCpçD²N
ÚD×qDv ,ÅoCl× Þ ÄFCßv pFDÜF éÆ lzDGì× íÎDd ok ÝëC.lÜOzCk PÆpz ÚA ok rìÛ Dçoß¡Æ pËëk Þ DJÞoC
í×ÔvC êoßèØV Ùëso ÐFDÃ× ok íÏdæCo ÚCßܵ éF lÛCßOìØÛ rÊpç Þ PvC íÆDÛp®h ÚD×qDv ÄÏh ÝëlçDW×
.kßz cp®×
ÝëlçDW× ÚD×qDv qC ækD¿OvC DF í×ÔvC êoßèØV pF oD¡¾ PvDìv éÆ lÜÛClF lëDF DìÛk ívDìv ÝìÎßòw×
PwëoÞpN ÚD×qDv Èë ¯vßN PwëoÞpN Ùëso Èë íÜërËëDV ÚA íÜ·× éÆ PvC íîÜ×pìº íOvDìv ,ÄÏh
.kßF lçCßiÛ ÚCpëC,D× oß¡Æ êCpF íÏd æ Co rÊpç ÝëC .PvC
Ùëso lÜÛDØç Þ koClÛ ÚCpëC ok í×kp× æDËëDJ bìç í×ÔvC êoßèØV Ùëso lÜÛDØç ,ÄÏh ÝëlçDW× ÚD×qDv
rërµ ÚCpëC êqoC Pì×DØN ÚkoCnÊ p®h ok Þ Ýì×rÛCpëC ¸¾DÜ× ÚkCk kDF pF rWF êkoÞDOvk í×ÔvC êoßèØV
.PzCk lçCßiÛ
ÚD×qDv Þ í×ÔvC êoßèØV qC PëDØd qC ,Co ÚDFrì× êDçoß¡Æ ÚCpv lëDGì× DìÛk pvCpv ok ÚDìÛCpëC
PvlF Co kßh PzßÛpv ,Ùëso ÝëC êqClÛCpF qC xJ lÛCßOF ÚCpëC PÏ× DN lÛoClF ond pF ÄÏh ÝëlçDW×
.lëDØÛ EDiOÛC ÙìÃOw× ívpJ éØçÈë Äëp¬ qC ,Co ÚCpëC ælÜëA Ùëso ´ßÛ Þ kpìÊ


ÚCpëC ælÜëDJ


êßÏèJ D¨p×ÔºÚColÛqD× êDëok ok ÚCpëC ÁßÃd

1386 æD×pè× 27 xëoDJÄd qC ´D¾k Þ ÚCpëC oß×C æoCkC êCpF íOÂDìÎ éÛßÊ bìç éÆ kpÆ PFDR í×ÔvC êoßèØV Ùëso pËëk oDGÇë
êDëok éÛCpÆ êDçoß¡Æ pìhC Pw¡Û ok .koClÛ D× Ýì×qpv ¸¾DÜ× Þ í¨oC Pì×DØN Þ íÏ× PìØÆDd
ÝìÎßòw× êkDØO× MßÇv D×C ,l¡Û cp®× íØvo oß®F ÚCpëC ÁßÃd æoDFok PGe¤ lÜZ pç ,ÚColÛqD×
,ÚDOwÜØÆpN ,éìvÞo HÛDV qC ¢ìJ ÍDv lÜZ qC éÆ êlìÏJ êDçé¡ÃÛ ÐFDÃ× ok ÚCpëCpF ÙÆDd Ùëso
.PvC ækCk oCp p®h §p·× ok Co ÚCpëC qpe× Þ éÃd ÁßÃd DÜϵ ,ælz qDºA ÚDOwÂCrÂ Þ ÚDWëDFomA

Þ kpÆ ¦i¡× íÜzÞo éF Co ÚColÛqD× êDëok pF ÙÆDd íÂßÃd ÖD²Û ,êkÔì× 1940 íÏìØÇN kCkoCpÂ
pF éÃd ÁßÃd ÝëC .kßØÛ oCpÂpF Co (50 / 50)" oß®F ¸FDÜ× qC êoCkpF æpèF",ÚCpëC ÙÏw× Äd
,pè×DëoA æDz D¨olØe× Mp©eìϵC ÖokCpF ÚD×q ok ,êpìËìçD× Þ íÛCoíO¡Æ êCpF ,íÜì×q pëq ¸FDÜ×
.l¡ì× PëDµo üÔ×DÆ éOGÎC Þ krzßÊ êÞoßz pìçDØV kDeNC Þ ÚCpëC ÚDì× kCkoCp pç ok DçoDF Þ DçoDF
ÄG¬) Co êÞoßz Þ ÚCpëC ÝìF ælz D©×C êDçkCkoCp ÚCßܵ bìèF ,êÞoßz pìçDØV kDeNC ízDJÞp¾
éO¾Dë ÍÔÃOvC êDèëoßèØV ,êkÔì× 1991ÍDv ok DîÜ× éaÛDÜZ .kpGÛ ÍCßv përF (íÏÏØÎC ÝìF ÍCÞo
CklW× ,Co kßF ækßØÛ D©×C êÞoßz pìçDØV kDeNC éÆ íëDçkCkoCp DØvo ,ÚColÛqD× êDëok éÛCpÆ ok
ÚDÜaØç ÚCpëC Äd ,ælzéOhDÜz PìØvo éF êDçkCkoCp ÝìØç ÄG¬ Þ lÜOhDÜz PìØvo éF
.lÛDØF lëDF Þ ælÛD× íÂDF ÚColÛqD× êDëok ¸FDÜ× ÖDØN pF "l¤ok æDWÜJ"

êCpF ,lÜÇì× uDwdC p®h ok Co kßh MDìd Þ ælz êÞrÜ× ívDìv °DeÎ qC éÆ í×ÔvC êoßèØV Ùëso
qC ´D¾k êDWF ,lìÏJ êDç é¡ÃÛ ÐFDÃ× ok ,kßh éÛDëßVCpVD× êDèOvDìv PèV ok éìvÞo PëDØd HÏV
Þ í¨oC Pì×DØN ,PvDìv ÝëC DF Þ ækpÆ oDìOhC MßÇv ,ÚColÛqD× êDëok ok ÚCpëC éÃd ÁßÃd Þ ¸¾DÜ×
Þ éÃd ÁßÃd qC ,Ýì×rÛCpëC oClìF Þ oDì¡ç PÏ× .PvC ækCk oCp êlV êp®h §p·× ok Co ÚCpëC ¸¾DÜ×
ÚCpëC íÏ׸¾DÜ× ,í×ÔvC êoßèØV Ùëso éÆ PzCnÊ lçCßiÛ Þ kßØÛ lçCßh íÛDGìO¡J ÚCpëC í¨oC Pì×DØN
p¨Dd ¯ëCpz ok .koCnËF DJ përF Þ kpìËF ælëkDÛ ÚCpëC ulÃ× ÅDh é®ÃÛ bìç ok Þ ÚColÛqD× êDëok ok Co
ÍßG koß× kpënJ ÖDWÛC ÚCpëC íÏ× ¸¾DÜ× ÝO¾pÊ p²Û ok ÚÞlF éÆ ÙÆDd Ùëso ľCßN Dë Þ kCkoCp ´ßÛ bìç
.kßF lçCßh íÂßÃd yqoC éÛßÊ pç lÂD¾ CnÎ Þ PwìÛ ÚCpëC PÏ×

ÚCpëC ælÜëDJ

êßÏèJ D¨p×Ôº