:EDOÆ lëph êCpF


æDz D¨o lØe× ÖokCpF DF ,æDz D¨o ÖolJ DF

 

 

,pè×DëoA æDz D¨olØe× Mp©eìϵC okCpF ,pìGÆ æDz D¨o Mp©eìϵC ælÛD×qDF pwJ DèÜN

,ÚCpëC íµDØOVC - ívDìv MÓßeN qC íÏ×DÆ pëߥN ,"êßÏèJ D¨p×Ôº oßKçDz Mp©dÓCÞ"

oD¡OÛC ,PvC ælz éìèN ßËO¿Ê MoߥF éÆ íFDOÆ ok ,Co qÞp×C DN oDVD éÏwÏv ÚD×q qC

:ÖDÛ DF lÛCækCk

,æDz D¨o ÖolJ DF

æDz D¨o lØe× ÖokCpF DF

,ÚDzoClVDN okCpF Þ olJ DF Co kßh MCp¬Dh D¨p×Ôº oßKçDz ,EDOÆ ÝëC ok

.lÜÛDvpì× ÚDìÛDèV yßÊ éF , ÚCpëC PÏ× kClØOvC kDëp¾ æCpØèF

 

Èë HÛDV qC ,êpì²Û ÙÆ íÜzÞo Þ PdCp¤ DF ,MDì·ÂCÞ ÝëC éÆ PwëoDF ÝìÎÞC ÝëC

.lFDì× oD¡OÛC Þ ÚDìF êßÏèJ ÚClÛDh ß©µ

 

éF pzDÛ HÛDV qC DØìÃOw× ,EDOÆ ÝëC yÞp¾ qC Mp©dÓCÞ Ùèv í×DØN

.kß¡ì× rëoCÞ lÜÜÇì× PìÎD·¾ ÚCpëC MDWÛêCpF éÆ ívDìv êDèÛD×qDv

 

:EDOÆ lëph êCpF

 

DÇëp×A ok

 

EDOÆ PÆpz

 

Tel : 00 1 (310) 477 74 77

Fax: 00 1 (310) 444 71 76

http://www.ketab.com

http://shopping.ketab.com

 

EDOÆ MCoD¡OÛC

Tel: 00 1 (310) 441 10 15

parsbooks@aol.com

 

 

ÚÞoDÆ éÛD×Dv

 

http://www.karoon.com/detail.lasso?pid=110768

  

DJÞoC ok

¹Þp¾ ízÞp¿FDOÆ

Tel : 00 (49) 221 923 57 07

Fax: 00 (49) 221 201 98 98

foroughbook@arcor.de

 

 

pGO·× êDèìzÞp¿FDOÆ éìÏÆ Þ